Certificering in 4 stappen

De procedure voor VCA bedrijfscertificatie sluit aan op die voor andere certificatievormen, zoals kwaliteitsmanagement- en milieuzorgsystemen. Met VCAdirect doorloopt u de vier stappen die tot het certificeren van uw bedrijf leiden.

Stap 1: Risico-inventarisatie

U dient te beschikken over een actuele risico inventarisatie. Deze is overigens uit hoofde van de Arbowet verplicht. Deze kunt u door uw arbodienst laten uitvoeren. Desgewenst kunnen wij deze voor u uitvoeren.

Naar aanleiding van deze inventarisatie kan beoordeeld worden welke specifieke Arbo aspecten van toepassing zijn. Mede op basis hiervan worden de elementen van het VCA systeem op papier gezet.

Stap 2: Opzetten veiligheidsbeheersysteem

Wij zetten de elementen van het veiligheidsbeheersysteem voor u op (web based behoort hierbij tot de mogelijkheden). Hierbij is alles gericht op het minimaliseren van de verstoringen op het dagelijks reilen en zeilen. Om dit te bereiken wordt samen met de medewerkers bekeken wat de meest praktische invulling is.

Elementen die o.a. aan de orde komen zijn:

  • Indiensttreding van mensen (instructies, verstrekken PBM’s);
  • Benodigde (veiligheids)opleidingen;
  • Opstartinstructies bij projecten;
  • Begeleiding tijdens projecten door werkplekinspecties en toolboxmeetings;
  • Incidentenafhandeling en calamiteiten;
  • Materieelonderhoud en –keuringen.

Stap 3: Invoeren veiligheidsbeheersysteem

We stoppen niet bij het opstellen van de procedures op papier. Samen zorgen we ervoor dat de procedures ook ingevoerd worden en bekend zijn bij de mensen. Ook laten we mensen de voordelen inzien van de afgesproken procedures waardoor uiteindelijk het draagvlak groter wordt.

Stap 4: Certificeren

Wanneer het veiligheidssysteem is opgezet en het is een paar maanden operationeel, dan kan dit door een certificerende instantie geaudit worden. Slaagt u voor deze audit, dan krijgt u het VCA certificaat, waarbij de certificerende instantie (jaarlijks) langskomt om te controleren of u nog aan de eisen voldoet. Wij kunnen u desgewenst begeleiden bij deze audits.