VCA schema’s

VCA* en VCA**

De Veiligheids Checklijst Aannemers is er in een algemeen uitgebreid schema VCA** en een beperkt schema VCA*. Het beperkte schema VCA* schema is in principe bedoeld voor aannemers met minder dan 35 medewerkers en die geen werk laten uitvoeren door onderaannemers. Voor beide VCA-schema’s hebben de eisen betrekking op veiligheidsvoorlichting en -opleiding, VGM-beleidsvoering, risico-inventarisatie, keuring van gereedschappen en materialen en het ter beschikking stellen van persoonlijke beschermingsmiddelen. Bij VCA* dient uw veiligheidssysteem te voldoen aan 23 eisen en bij VCA** aan 35 eisen.

VCA Petrochemie

Vanaf 2008 is er een nieuw VCA bedrijfscertificaat in gebruik, namelijk VCA Petrochemie. Het doel van VCA Petrochemie is verdere verbetering van de specifieke situatie. VCA Petrochemie is bedoeld voor bedrijven die werkzaam zijn in de petrochemie. In principe kunnen alle VCA** gecertificeerde organisaties deze certificatie volgen. VCA Petrochemie is echter niet verplicht als bedrijfscertificering. VCA Petrochemie heeft een sterke overlap met de eisen van VCA* en VCA**, maar stelt veel strengere eisen. Uw veiligheidssysteem dient te voldoen aan 47 eisen.

VCU

VCU wijkt voor een groot deel af van het veiligheidssysteem zoals dat wordt gevoerd in VCA*, VCA** en VCA Petrochemie. VCU staat voor Veiligheids Checklist Uitzend- en Detacheringbureaus. De eisen binnen het VCU veiligheidssysteem zijn deels anders. VCU is bedoeld voor intercedenten binnen uitzend- en detacheringorganisaties. Uw veiligheidssysteem dient te voldoen aan 29 eisen.